top of page

FATİH PROJESİ BT REHBERLİĞİ GÖREVİNİ YÜRÜTECEK ÖĞRETMENLERİN GÖREVLERİ


Fatih Projesi BT Rehberliği görevini yürüten öğretmenler, okulundaki öğretmen,

öğrenci ve velilere yönelik olarak aşağıda belirtilen konularda tanıtım, bilgilendirme, sınıf

içi uygulama ve rehberlik faaliyetlerini yürüteceklerdir. Bu kapsamda okulda yapılacak

tüm toplantılara (kurul,zümre, veli toplantısıvb.) konu ile ilgili gündem maddesi eklenmesi

sağlanacaktır. Yapılacak tüm uygulamalar okul müdürlüğünün yazılı onayı ile yürütülecek

ve istenmesi halinde değerlendirme komisyonuna sunulacaktır.Fatih Projesi BT rehberliği görevini yürütecek öğretmenlerin görevleri:


1) Okuldaki bütün öğretmen ve öğrencilerin EBA şifresi almasını sağlamak.

2) Tablet Bilgisayar Seti (TBS) dağıtılan ve internet erişimi sağlanan okullarda EBA ders

ve Etkileşimli Sınıf Yönetimi (EBA V-Sınıf) uygulamasını kapsayan, TBS

dağıtılmayan okullarda ise EBA içeriklerini ve EBA ders kullanılarak ders işlenişini

kapsayan sınıf içi uygulamasına rehberlik yapmak.

3) Yapılacak sınıf içi uygulamanın görevli olduğu okulun tüm öğretmenlerini kapsayacak

şekilde planlama yapmak ve yapılan her uygulamayı “Sınıf İçi Uygulama” formuna

işlemek.

4) Eğitim Bilişim Ağı (EBA) portalınınkullanımı konusundaokuldaki öğretmen ve

öğrencilere tanıtım ve bilgilendirme yapmak.

5) Eğitim Bilişim Ağı (EBA) portalınınkullanımı konusundavelilere tanıtım ve

bilgilendirme yapmak.

6) EBA Ders öğrenim yönetim sisteminin kullanımı konusunda öğretmen ve öğrencileri

bilgilendirilerek etkin kullanımı konusunda sürekli rehberlik yapmak.

7) Tablet Bilgisayar Seti (TBS) dağıtılan ve internet erişimi sağlanan okullarda EBA ders

ve Etkileşimli Sınıf Yönetimi (EBA V-Sınıf) uygulamasının kullanımı konusunda

öğretmen ve öğrencilere sürekli rehberlik yapmak.

8) EBA, EBA Ders ve Etkileşimli Sınıf Yönetimi (EBA V-Sınıf)

konularındabilgilendirme afişleri hazırlamak.

9) Fatih Projesi kapsamında kurulan BT destekli sınıfların amacına uygun bir şekilde

kullanılması, kullanıma hazır ve işler durumda tutulmasını sağlamak,

10) Okulun BT araçlarının garanti süresince amacına uygun kullanımını sağlamak,BT

araçlarının garanti takip işlemleri konusunda ilgili kişilerle koordinasyonu sağlamak,

11) Fatih Projesi kapsamında kurulan BT destekli sınıflarda kullanılan işletim sistemi

veçeşitli yazılımlar ile ders içeriklerinin güncel ve işler vaziyette tutulmasını

sağlamak.

12) Okulunda, Fatih Projesi ile ilgili ve BT araçlarının satın alınmasına yönelik idari ve

teknik şartnamelerin hazırlanması, muayene ve kabulü vb. işlemler için kurulacak

komisyonlarda görev almak,

13) BT konusunda düzenlenecek yarışmaları planlamak, organize etmek, yürütmek ve bu

yarışmalar için kurulacak değerlendirme komisyonlarında görev yapmak,

14) Bilişim Teknolojileri İl Koordinatörü ile işbirliği içinde çalışmak,

15) Okul web sitesinin hazırlanması, yayınlanması ve güncel tutulmasıyla ilgili web yayın

ekibinde görev yapmak,

16) Okulun bilişim teknolojilerine yönelik faaliyetleriyle ilgili bilgilerin okul web

sitesinde yayınlanmasını ve bu bilgilerin güncel tutulmasını sağlamak.

17) Bilişim teknolojilerine ilişkin program ve projelerde öğrencilere rehberlik yapmak.

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page