top of page

BTY 6.2.18 - Tekrar Edelim


Bugüne kadar birçok kavram öğrendik, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde ilk dönem bilişim dünyasında yerimizi almanın kurallarını, bilişim araçlarını ve çeşitli programları gördük ve kullandık.


İkinci dönem ise problem çözme yeteneklerimizi geliştirdik ve kodlama etkinlikleri gerçekleştirdik. Şimdi aşağıdan 1 öğretim yılı boyunca neler öğrendiğimizi görelim ve testimizi çözelim.


6. sınıf birinci dönem öğrendiğimiz kavramlar


Bilgi: Araştırma, gözlem ve benzeri öğrenme yolları ile elde edilen gerçektir.


İletişim: Duygu, düşünce ya da bilgilerin; ses, yazı ya da sembollerle paylaşılmasıdır. Araç kullanarak

ya da kullanmadan yapılabilecek bir bilgi alışverişidir.


Bilişim: Bilginin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak üretilmesi, saklanması, iletilmesi ve ihtiyaca

uygun olarak biçimlendirilmesi ile ilgilenilen bir çalışma alanıdır.


Teknoloji: İnsanın yaşamını kolaylaştırmak amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle bunlara ilişkin bilgilerin

tümüdür.


Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT): Bilginin toplanması, işlenmesi, saklanması ve iletilmesini

sağlayan her türlü teknolojiye denir.


Donanım: Bir bilgisayar sistemini oluşturan ve fiziksel olarak dokunulabilen araçların tümüne

donanım denir.


Yazılım: Bilgisayar donanımının istenilen amaçlar doğrultusunda çalıştırılmasıyla kullanıcının bilgisayarda istediği işlemleri yapabilmesini sağlayan programlardır.


Ergonomi: Fiziksel çevrenin, insanın kullandığı bir makine ya da araç için en uygun hâlinde getirilmesidir.


İnternet: Diğer bilgisayar ağlarının birbirine bağlanmasıyla oluşmuş ve farklı noktalar arasında

elektronik veri alışverişine olanak sağlayan dünyaca yaygın ağ sistemidir.6. sınıf ikinci dönem öğrendiğimiz kavramlar


Veri: Dışarıdan gelen talimatların bilgisayarlar tarafından işlem için elverişli hâle getirilmiş biçimidir.


Sayısal Veri: Rakamlar ve çeşitli sayısal değerler (yaş, tarih, saat) içeren verilere, sayısal veri denir.


Plan Yapmak: Yapılacak bir işin önceden tasarlanması ve işlem basamaklarının belirlenmesidir.


Problem: Günlük hayatımızda karşılaştığımız, çözüm aranması gereken ve çözümü için bilgi, mantık,

deneyim ya da dikkat isteyen durumlara problem denir.


Problem Çözme: Karşımıza çıkan problemlerle baş etmek amacıyla ilk anda belirgin olmayan bir çözüm

hedefine yönelik gerçekleştirdiğimiz fiziksel ve zihinsel süreçlerin bütününe problem çözme denir.


Akış Şeması: Algoritmalarda verilen adım adım yönergelerin, çeşitli geometrik şekiller ve oklar

aracılığıyla daha iyi anlaşılmasını sağlar. Şemada yer alan geometrik şekillerin her birinin bir anlamı

vardır yani standartlaşmış şekillerdir. Bu şekilleri birbirine bağlayan oklar ise işlemlerin akış yönünü

belirtir.


Algoritma: Bir problemi ve benzerlerini çözebilmek için oluşturulan adım adım yönergelerdir.


Algoritmik Çözüm: Bir problemin çözümü için olası yöntemlerden en uygun olanı seçerek, çözüm

basamaklarını adım adım oluşturmaktır.


Algoritmik Düşünme: Bir olay ya da durumda sadece sonuca odaklanmak yerine tüm süreci adım adım

planlayan ve süreçteki olasılıkları da göz önünde bulunduran düşünme biçimidir.


Bilgi İşlemsel Düşünme: Problemleri küçük parçalara bölerek analiz etme ve sonrasında genelleme,

modelleme ve benzeri yöntemler ile adım adım çözüm üretme sürecidir. Bilge kunduz sorularını görmüştük.


Değişken: İlk biçimiyle kalmayıp yeni değerler ya da biçimler alabilen ifade ya da nesnelerdir. Bir bilgisayar programının çalıştırılması sürecinde değeri değiştirilebilen birimler değişken olarak adlandırılır.


Sabit: Bilgisayar çalıştığı sürece aynı verileri tutan birimlerdir (değişkenlerdir).


Kodlama: Bilgisayarın yapması beklenen işlemleri onun anlayabileceği bir dilde ifade etmektir.


Programlama Dili: Programcıların, herhangi bir algoritmayı, bilgisayara aktarmak için kullandığı,

çeşitli karakterlerden oluşan ortak dildir.


Blok temelli programlama: Metin temelli program yazımındaki karmaşayı en aza indirebilmek için

programcıya görsel bloklar hâlinde sunulan komutların, dikey yada yatay olarak ekrana yerleştirilmesi

yoluyla gerçekleştirilen programlama sürecidir.


Döngü: Bir komutun ya da bir dizi işlemin birden fazla kez tekrarlanması için kullanılan programlama

kavramıdır.


Animasyon: Hareketsiz çizimlerin arka arkaya dizilerek, hareket ediyormuş şekilde görünmesini

sağlayan düzenlemeye animasyon denir. Google Blockly'de film görevinde hareketli görüntüler oluşturmuştuk.
Genel Tekrar Testleri


Aşağıdaki testleri sırayla çözerek öğrendiklerinizi tekrar ediniz.


Test 1Test 2Test 3Test 4Comments


bottom of page